محصولات

نام محصولعملیات
آدویت (ویتامین آ دی 3 ای)
آکواپوند
آلبازن 2.5% (آلبندازول)
آمپول پرومتازین
آمینوویت (مولتی ویتامین+اسیدآمینه)
آیوکتین 1% (آیورمکتین)
اف نکس -300(فلور فنیکل)
اکسی فلونکس (فلونکسین)
اکسی وت (اکسی تترا سایکلن)
اکسی وت 5% , 10%
انرو فلوکساسین اسپانیایی 1لیتر
انروسین(انرو فلوکساسین)
انرووت 10% (انرو فلوکساسین)
انرووت 5% (انرو فلوکساسین)
اینوموکس 15% ( آموکسی سیلین طولانی اثر)
ب کمپلکس 10kg
بلوس اکسی وت 250(اکسی تترا سایکلین)
بلوس اکسی وت 500(اکسی تترا سایکلین)
بلوس پارازول (مبندازول)
بلوس تریسول
بلوس دایورم 152 (آلبندازول)
بلوس دایورم 600 (آلبندازول)
بلوس رافوکسان (رافوکساناید)
بلوس نئوسین 250 (نئومایسین )
بلوس نیکلوزام (نیکلوزوماید)
بوپاروکس 5% (بوپارواکن)
پماد وتانیل 5% (فنیل بوتازون)
پودر 100گرمی سی وت (ویتامین سی)
پودر 100گرمی ویتابین (ب-کمپلکس)
پودر 100گرمی ویتالین (مولتی ویتامین)
پودر 100گرمی ویتامنت
پودر اریتروسین 20%(اریترومایسین)
پودر اسپکتینولین
پودر اکسی تیلین 100گرمی(اکسی تترا سایکلین 20%)
پودر الکتروویت (مولتی ویتامین)
پودر تایلوزین تارتارات 110گرم( تایلورین )
پودر تیالورین100 گرم ( تیامولین)
پودر داماکول 100گرمی(کلستین)
پودر کلر تترین 20% (کلر تترا)
پودر کلر تترین 50% (کلر تترا)
پودر لورامیزول (پودر لوامیزول)
پودر میکروویت
پودر نئوسین(نئومایسین)
تایلوجکت 5% , 20% (تایلوزین)
تریپریم(تری متوپریم)
توکوویت E(ویتامین ای)
جکتامین (ویتامین آ دی 3 ای غنی شده )
جنتامایسین 5 %
جنتاوت 5% (جنتامایسین)
جی پی سی گلد
داماکول 3.000.000 (کلیستین)
دگزافنیل (دگزامتازون +فنیل بوتازون)
رتیویت (ویتامین آ)
روبرانته کالیبرا (کلسیم اسپانیایی )
ساولورین
سفتی فور زوآیتیس
سلنومکس
سلوجکت-ایی (ویتامین ای+سلنیوم )
شربت آلبازن (آلبندازول فایزر)
شربت پارانیل (مبندازول+ کلوزانتل)
شربت تریسول (سولتریم)
شربت دایورم 2.5% (آلبندازول)
شربت سولفادین(سولفاکینوکسالین+دیاوردین)
شربت فاسینیل 5% (کلوزانتل)
شربت فلونیل
شربت فنازول 2.5% (فبندازول)
شیفت
ضد کوکسیدیوز
فلورفنیکل 30%
فلوکسین یک لیتر(فلومکوئین)
فلونکس 5% (فلونکسین مکلومین)
فوسکالویت با بیوتین
قرص اکسی وت 100(اکسی تترا سایکلین)
قرص رونتل (فبانتل)
قرص لورنسیت (پرازی کوانتل)
کپتوفن 10% (کتوپروفن)
کرم موضعی وتانیل 5%
کلر فنیرآمین مالنات
کوبافوس (فسفر + ب12)
کوله ویت D3
لورامیزول اس (شربت لوامیزول)
لورژین سی
لوژکسین (پنی سیلین )
لوژکسین1000( پنی سیلین 1 میلیون )
لوژکسین3000( پنی سیلین 3 میلیون )
لوژکسین5000( پنی سیلین 5 میلیون )
لینکوپک(پودر محلول در آب)
لینکوپک(لینکومایسین)
مایکوسین(تیل مایکوسین)
محلول بلوترول
محلول دافلور یک لیتر ( فلورفنیکل)
محلول لورتریل یک لیتر (انرو فلوکساسین)
محلول لیپاویت لیتری
محلول ویتابین لیتری
محلول ویتاسید لیتری
محلول ویتالیت لیتری
محلول ویتالین لیتری
مکمل معدنی تخمگذار
مکمل معدنی گوشتی
مکمل ویتامین گوشتی
مکمل ویتامینه تخمگذار
ملوکسی وت (ملوکسیکام)
مناویت (ویتامین k3)
منتو هگزین
مولتی ویتامین
میکسودیل لیتری
هپاتک 500 (کلوزانتل)
وتاپرودون (ایزوفلوپردون )
وتاپروست (دی کلوپروستنول سدیم)
وتارولین (گنادورولین)
وتازوماید (فوروزماید)
وتاژسترون (پروژسترون )
وتاسترول (استرادیول بنزوات)
وتاسول 24% (سولفا دیازین)
وتافلوکسین(فلونیکسین مگلوماین)
وتاکائین 2% (لیدوکائین)
وتاکائین 2% + آدرنالین
وتاکویید (دگزامتازون)
وتاگلاندین (دی- کلوپروستنول)
وتالایز (دینوپروست ترومتازین)
وتامیزول 7.5% (لوامیزول تزریقی)
وتانیل 20% (فنیل بوتازون)
وتاویت -سی (ویتامین AD3EC)
وتفوس (فسفر آلی+ ویتامین بی12)
وتوسپت ( بوسرلین استات)
وتوسیدر (سیدر گاوی)
وتوسیدر اپلیکاتور
وتوسین (اکسی توسین )
وتوفن (کتو پروفن)
وتوکارب 12%
وتوکارب 12% (محلول تزریقی)
وتولکس (بوپارواکن)
ویتاسول (ویتامین AD 3 E C)
ویتاسید(مولتی ویتامین+اسید آمینه)100گرم
ویتافورت -ب (ب-کمپلکس)-تزریقی
ویتافورت -ب (ب-کمپلکس)-مکمل
ویتالیت(مولتی ویتامین+الکترولیت)
ویتامین A
ویتامین ای
ویتامین دی 3
ویتامین سی 15%
ویتامین کا 3
>> سبد خرید
 تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دارو برنا میباشد 
Copyright © 2015 | bornadrug.com | bornadrug All rights reserved    Design by : zarrafeh.net